Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden
1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Faam bv ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Faam bv te aanvaarden.
Artikel 2. Aanbiedingen, offertes & orderbevestiging
2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Faam bv zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.
2.2 De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Faam bv. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.
2.3 De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht Faam bv niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs
2.4 De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte. Het bedrag van het voorschot staat steeds vermeld in de offerte.
2.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.
Artikel 3. Annulatie van de bestelling
3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Faam bv haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs.

 

Artikel 4. Levering
4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Faam bv niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.
4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.
Artikel 5 Betalingsmodaliteiten
5.1. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking vermeld in de overeenkomst dient de klant bij elke bestelling een voorschot te betalen van 50% van het factuurbedrag. Bij levering van de bestelling is de klant 50% van het factuurbedrag verschuldigd.
5.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Faam bv (vermeld op alle facturen, offertes en website).
5.3. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe, is de klant aan Faam bv een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100,00 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.
5.4 Faam bv behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden.
Artikel 6. Klachten – protest van de factuur
6.1. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Faam bv te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.
Artikel 7. Aansprakelijkheid – Algemeen
7.1. Faam bv verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Faam bv zijn middelenverbintenissen. Faam bv is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.
7.2. Faam bv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Faam bv zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Faam bv of een aangestelde.
7.3. De aansprakelijkheid van Faam bv met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Faam bv. De totale aansprakelijkheid van Faam bv, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Faam bv werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.
7.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Faam bv het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
7.5. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Faam bv geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.
7.6 De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.
Artikel 8. Aansprakelijkheid software
8.1. Onverminderd artikel 7, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.
Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten
9.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computer- programma’s en halfgeleiders.
9.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door Faam bv ontwikkelde sites en web-applicaties.
9.3. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door Faam bv gecreëerde website/webapplicatie worden overgedragen aan de klant. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatie-wijzen en -vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld.
Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Faam bv werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. Faam bv verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.
9.4. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het CMS (d.i. de software nodig voor het beheer van de inhoud van de website) behoren exclusief toe aan Faam bv of een derde waarmee Faam bv hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Mits betaling van een jaarlijkse licentievergoeding, bepaald in de offerte van Faam bv, en onder opschortende voorwaarde van de volledige betaling van deze vergoeding, verkrijgt de klant een niet exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software. Het is de klant verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, dan wel de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren.
9.5. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Faam bv ten allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal Faam bv onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Faam bv waarvan hij kennis neemt.
9.6. X-rated content – Het aanbieden van seksueel getinte inhoud die verboden wordt door het Belgisch recht zal in geen geval aanvaard worden door Faam bv Bij vaststelling van inbreuk op deze richtlijn zal onmiddellijk overgegaan worden tot het blokkeren van de toegang van de klant tot deze gegevens en verwittiging van de bevoegde instanties. Dezelfde regeling geldt voor haatdragende, vulgaire, racistisch getinte, etnisch onverantwoorde, discriminerende of ander tot deze noemer behorend materiaal.
9.7. Spam – UCE (Unsolicited Commerce Email) – Spamming – het verzenden van massa e-mail via een Faam server of een e-mailadres dat beheerd wordt via een Faam server is ten strengste verboden.
9.8. Klanten zijn eveneens strafbaar als massa e-mails worden verzonden via een externe server maar die links bevatten naar inhoud die beschikbaar gesteld is op Faam bv servers. Bij vaststelling van activiteiten ingaand tegen deze regels zal de betrokken account onmiddellijk worden afgesloten. Algemeen verboden activiteiten hebben betrekking op misbruik van de aangeboden infrastructuur zowel ten nadele van Faam bv als van derden. Het is bijgevolg ten strengste verboden om:
 Gebruik te maken van de Faam bv servers voor de verspreiding van software met als enig doel schade te berokkenen aan derden waaronder virussen, trojan horses, programmeercode met als doel gegevens te wissen of te beschadigen, hardware te beschadigen of vernietigen of meer in het algemeen de aangeboden diensten te beschadigen.
 Denial-of-service attacks te lanceren op Faam bv servers of gebruik te maken van Faam bv servers voor het lanceren van DoS attacks op andere servers.
 Software, scripts of andere inhoud aan te bieden die een dermate hoog verbruik van systeembronnen tot gevolg hebben, waaronder bijvoorbeeld CPU gebruik, geheugen gebruik, netwerkbronnen, …
 Bij dergelijke vaststelling zal de mogelijkheid aangeboden worden om hetzij te betalen voor bijkomende diensten op basis van de verbruikte diensten, hetzij het verbruik terug te dringen naar aanvaardbare normen of over te schakelen naar een andere hosting dienst. Indien niet ingegaan wordt op één van de aangeboden alternatieven, zal de betrokken hosting account afgesloten worden zonder verdere verwittiging.
Faam bv bepaalt zelf wat valt onder een aanvaardbaar gebruik van serverbronnen.
 Poortscans te lanceren op Faam servers tenzij de expliciete en schriftelijke toestemming daartoe gegeven is door Faam bv zelf, bijvoorbeeld in het kader van een security audit van een server.
 De diensten te gebruiken om e-mail adreslijsten aan te leggen met als doel het verzenden van massa e-mails.
 De diensten te gebruiken om schade te berokkenen aan het imago en de reputatie van Faam bv
Artikel 10. Hostingdiensten & domeinnaam
10.1. Voor de hosting en registratie van domeinnamen kan Faam bv partners aanbieden en Faam bv is bijgevolg niet aansprakelijk voor de relatie van deze hostingpartner me de klant.
10.2. Faam bv is niet aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste inhoud.
10.3. Tenzij er terzake een specifieke bijkomende en afwijkende overeenkomst met Faam bv wordt afgesloten over de terbeschikkingstelling door Faam bv van backups, is de gebruiker uitsluitend verantwoordelijk voor het nemen van backups van zijn hosting-account. Faam bv kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Voor zover er door Faam bv eventueel backups zouden worden genomen, zijn deze enkel bestemd voor intern gebruik.


Artikel 11. Aanlevering bronbestanden
11.1. Bronbestanden, gebruikt voor de creatie van het product worden niet aangeleverd tenzij anders vermeld in de overeenkomst. Bronbestanden kunnen echter steeds tegen betaling verkregen worden.
Artikel 12. Beëindiging van de overeenkomst
12.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Faam bv het recht om ofwel (1) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.
12.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Faam bv verleende diensten betalen, alsook de kosten die Faam bv moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Faam bv nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Faam bv. Bovendien behoudt Faam bv het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.
12.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.
Artikel 13. Geheimhoudingsplicht
13.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.
Artikel 14. Verwerking persoonsgegevens
14.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van Faam bv, heeft Faam bv de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.
14.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Faam bv persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten.
14.3 De klant beschikt over het recht op inzage en eventuele correctie van zijn of haar persoonsgegevens mits bewijs van identiteit (bv. aan de hand van een kopie van de identiteitskaart). Aanvragen dienen schriftelijk, gedateerd en ondertekend aan Faam bv bezorgt te worden. Dit kan via hello@faam.be of via het postadres. Faam bv stelt alles in het werk om de gegevens zo spoedig mogelijk bij te werken.
In geval van vragen of klachten kan er steeds contact opgenomen worden via hello@faam.be.
Artikel 15. Referentie
15.1. De klant gaat ermee akkoord dat de door Faam bv voor de klant ontwikkelde product wordt opgenomen in het referentieportfolio van Faam bv.
Artikel 16. Overmacht
16.1. Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Faam bv geen controle heeft, bevrijden Faam bv, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.
16.2 Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Faam bv tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
Artikel 17. Nietigheid
17.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Faam bv en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.
Artikel 18. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank
18.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Faam bv. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Gent.
Artikel 19. Privacy
19.1. Alle gegevens worden met de nodige zorg en discretie door Faam bv behandeld zoals opgenomen in artikel 14.

Algemene voorwaarden Faam bv 2021
Faam bv
Achterstraat 26
9450 Haaltert
BE0763.906.276